Articles of association

§1 Företagsnamn
Name of the company
Bolagets företagsnamn är Xhail AB (publ).
The name of the company is Xhail AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Registered office of the board of directors
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
The board of directors shall have its registered office in Stockholm.

§3 Verksamhet
Object of the company’s activities
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att leverera affärsutvecklingstjänster, bedriva förvaltning av aktier och andelar samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
The object of the company’s activities is to deliver business development services, administration of shares and conducting trading with financial instruments, such as shares and associated securities, bonds and currencies, moveable and immoveable property and other activities compatible therewith.

§4 Aktiekapital
Share capital
Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 20,000,000 and not more than SEK 80,000,000.

§5 Antal aktier m.m.
Number of shares etc.
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.
The number of shares shall be not less than 2,000,000,000 and not more than 8,000,000,000.

§6 Styrelse
Board of Directors
Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med högst en suppleant.
The board of directors shall consist of not less than three and not more than seven members with not more than one deputy member.

§7 Revisorer
Auditors
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller en eller två revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
The company shall have one or two auditors with or without deputy auditors or one or two audit companies. The assignment as auditor applies until the annual general meeting held during the fourth financial year after the year the auditor was elected.

§8 Kallelse
Notice of general meeting
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Notice of annual general meeting and notice to extraordinary general meeting where amendment of the articles of association is addressed shall be made at earliest six weeks and at latest four weeks prior to the general meeting. Notice of other extraordinary general meeting shall be issued at earliest six weeks and at latest two weeks prior to the general meeting.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Notices of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Svenska Dagbladet that a notice has been made.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

To participate in general meetings, the shareholder must notify the company no later than the date specified in the notice of the general meeting. Such day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

§9 Årsstämma
Annual general meeting
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
The following matters shall be addressed at the annual general meeting:
1. Val av ordförande vid stämman.
Election of chairman of the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting register.

3. Godkännande av dagordning. Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringsmän Election of one or two persons to verify the minutes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Determination of whether the meeting has been duly convened.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Presentation of the annual report and auditor’s report and, where applicable, the consolidated annual report and the consolidated audit report.

7. Beslut Resolutions a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, on adoption of the balance sheet and income statement and, where applicable, the consolidated balance sheet and the consolidated income statement, b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, on allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. on discharge from liability for board members and the managing director.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman. Determination of the number of board members and, where applicable, deputy members, and the number of auditors and deputy auditors to be elected at the general meeting.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande fall, revisorerna. Determination of remuneration for the board of directors and, where applicable, the auditors.

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
Election of the board of directors and, where applicable, deputy board members, auditors, deputy auditors or audit company.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business that are to be addressed on the meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.

§10 Avstämningsförbehåll
CSD clause
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).

§11 Räkenskapsår
Financial year
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231. The company’s financial year shall be 0101-1231.